Bernard Ghobert : Le jardin préservé

Beschrijving

  • Kleurpotlood op karton
  • Signatuur en jaartal onderaan links : B. Ghobert 74
  • Afmetingen: 580 x 788 mm
  • Herkomst: Gekocht van dhr. Serge Goyens de Heusch, galerie de l'Armorial, Brussel, 1975
  • © nalatenschap Bernard Ghobert