Constantin Meunier Een haveloze (Sevilla)

(1882-1883) — Inv. 10000 / 377 A

Constantin Meunier : Een haveloze (Sevilla)

Beschrijving

  • Inkt op papier
  • Signatuur en opschrift rechts boven : Sevilla. Un logueteux / CM
  • Afmetingen: 255 x 199 mm
  • Herkomst: Gekocht van dhr. en mevr. Ch. Jacques-Meunier, Brussel, 1936