Jean-Michel Folon Folon. Musée des Arts Decoratifs (Paris, 10.12.1971 - 10.02.1972)

Inv. 10417 / 5

Jean-Michel Folon : Folon. Musée des Arts Decoratifs (Paris, 10.12.1971 - 10.02.1972)

Beschrijving

  • Affiche
  • Signatuur naar het midden rechts : FOLON
  • Afmetingen: 90 x 70
  • © Fondation Folon / SABAM Belgium