Jean-Michel Folon : Olivetti

Beschrijving

  • Offsetdruk op papier
  • Signatuur naar onder rechts : FOLON
  • Afmetingen: 68 x 100
  • Herkomst: Geschonken door Olivetti, Brussel, 1974
  • © Fondation Folon / SABAM Belgium