Paul Follot Zonder titel. Thee- en koffieservies

ca. 1900-1905 — Inv. GC 115

Paul Follot : Zonder titel. Thee- en koffieservies
  • Paul Follot : Zonder titel. Thee- en koffieservies
  • Paul Follot : Zonder titel. Thee- en koffieservies
  • Paul Follot : Zonder titel. Thee- en koffieservies

Beschrijving

  • Verzilverd metaal
  • Afmetingen: A. Plateau - 62 x 44 x 4,5 ; B. Cafetière - 31 x 14 x 20 ; C. Théière - 29 x 14 x 16,5 ; D. Sucrier - 16 x 9 x 12,5 ; E. Pot à lait - 15 x 9 x 10
  • Herkomst: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, schenking Anne-Marie en Roland Gillion Crowet, 2006. In depot bij de KMSKB
  • test NL Sabam