Wierusz-Kowalski Tapta : Groot gewas

Beschrijving

  • Sisal en wol
  • Afmetingen: 250 x 200 x 30
  • Herkomst: Gekocht van de kunstenaar, Brussel, 1972
  • © nalatenschap Wierusz-Kowalski Tapta