Oppervlak(kig)

Een schilderij is een oppervlak waarop iets verschijnt. Een kunstenaar tast de mogelijkheden van het materiaal af.                                                                         

Wat en hoe het verschijnt, heeft een impact op wie er naar kijkt. Die ervaring wordt beïnvloed door de tijd die je neemt om te kijken.

Laten we dus enkele oppervlakken bekijken. In dit dossier doen we dat via het oog van het fototoestel en de camera die hun tijd nemen om over het oppervlak te reizen. Je kan ook de woorden gebruiken om dat oppervlak beter te vatten.

In de eenvoudige verbinding van materie en drager, van zuivere OPpervlakkigheid, ontstaat de mogelijkheid tot INterpretatie. ‘Op’ leidt tot ‘in’. Interpretatie geeft ons de ruimte aanwezig te zijn in de ogenschijnlijke complexiteit van het kunstwerk. Niets is wat het lijkt en toch is er niet meer dan dat. De heerlijke paradox van de schilderkunst.

 

In het pakket bieden we foto’s van kunstwerken aan, video- en tekstmateriaal, vragen, opdrachten, tips om verder te werken in de klas, literaire en kunstkritische teksten, citaten, verwijzingen. Het materiaal kan afzonderlijk gebruikt worden of naar eigen goeddunken gecombineerd worden.

 
OVERZICHT   |    LESMATERIAAL    |  ONDERSTEUNENDE BRONNEN   |    BEELDENBANK

 

OVERZICHT / SPECIFICATIES

VRAGEN
 • Kunstwerken in musea mag je niet aanraken. Kan je ook voelen met je ogen?
 • Welke woorden gebruik je om een aangenaam aanvoelend oppervlak te beschrijven?
 • Welke woorden gebruik je om een akelig aanvoelend oppervlak te beschrijven?
 • Wat is het tegendeel van ‘oppervlakkig’?
 • Wat is de relatie tussen oppervlak en kleur?
VAARDIGHEDEN
 • Aanleren van adequate woordenschat voor het beschrijven van en spreken over kunstwerken
 • Een kunstwerk leren analyseren
 • Kunstwerken met elkaar leren vergelijken
 • Technische en esthetische waarden kunnen toekennen aan een artistiek werk
 • Mening vormen over kunstwerken en leren onderbouwen
 • Een correcte mondelinge of schriftelijke taal kunnen hanteren
 • Genuanceerde standpunten kunnen innemen
 • Ideeën kunnen omzetten in een schilderij, tekening, foto, collage …
 • Ontwikkelen van de verbeelding
 • Kritische vaardigheden ontwikkelen
 • Informatie leren opzoeken en verwerken
 • Leren samenwerken
VAKOVERSCHRIJDEND

Sleutelcompetentie Nederlands    Esthetica    Sleutelcompetentie Cultureel bewustzijn    Kunstgeschiedenis          Kunstbeschouwing   Sleutelcompetentie Andere talen  Levensbeschouwelijke vakken      Artistieke vorming    Sleutelcompetentie Zelfbewustzijn  Cultuurwetenschappen                      Sleutelcompetentie Digitale competenties                    Sleutelcompetentie Leercompetenties 

 

LESMATERIAAL

TEKSTen

‘LIGGEND NAAKT’, ‘DE TENHEMELOPNEMING VAN MARIA’,  ‘DE VERLOOFDEN’ en ‘DE INHAM’

Karel Appel, Peter Paul Rubens, Constant Permeke en Paul Signac behandelde het oppervlak van hun werk op een andere manier. Hun werken worden kort besproken in functie van hun oppervlaktestructuur en het gebruikte materiaal. Er worden voldoende sprekende details van het werk afgebeeld. Die kunnen een lijfelijk contact met het werk echter nooit vervangen. 

Afbeeldingen van de schilderijen en beeldhouwwerken zijn opgenomen in de beeldenbank. 

Lees Tekst Appel Tekst Rubens Tekst Permeke Tekst Signac|                                                              Download Tips voor leraars bij teksten Appel, Rubens, Permeke, Signac

VIDEO
‘PROMETHEUS versus DRONKEN SILENUS’ en ‘RUSSISCHE MUZIEK versus LUISTEREND NAAR MUZIEK VAN SCHUMANN’

"Vergelijken is een mechanisme dat heel snel de reflectie stuurt en stuwt. Je probeert het een door het ander te begrijpen". We gebruiken deze woorden van Dirk Lauwaert om vier schilderijen te doorgronden. Zij aan zij wordt duidelijk wat ze wel en net niet zijn. Daarin speelden niet alleen culturele modes een rol maar ook technische uitvindingen en de psychologie van de kunstenaar. Maak kennis met vier zeer uiteenlopende manieren waarop de oppervlakte van een schilderij tot stand komt. 

Bekijk de video

Download Tips voor leraars bij video Van Dijck, Rombouts, Ensor, Khnopff

 

ONDERSTEUNENDE BRONNEN

(niet-limitatieve lijsten)

LITERAIRE & KUNSTKRITISCHE TEKSTEN
CITATEN
VERWIJZINGEN

 

BEELDENBANK

Een selectie van schilderijen en beeldhouwwerken die verband houden met het thema Oppervlak(kig) kan u bekijken in beeldenbank oppervlak(kig)

COLOFON

colofon oppervlak(kig)