Digitaal Museum

Het Digitaal Museum werd in het leven geroepen in het kader van de informatisering van de collecties van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Momenteel beheert deze dienst verschillende projecten die betrekking hebben op de elektronische inventarisatie van de kunstwerken.

In de wereld van het culturele en artistieke erfgoed is digitalisering tegenwoordig meer dan ooit aan de orde, en dat geldt zowel voor conservering en informatieverspreiding als voor de herwaardering en de studie van de museumcollecties.

Met de oprichting van een departement dat zich uitsluitend met deze problematiek bezighoudt, willen de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België zich opwerpen als hoofdrolspeler in het domein en tot nationale en internationale samenwerkingsverbanden komen.

Het Digitaal Museum leidt een aantal onderzoeksprojecten met betrekking tot de digitale inventarisatie van kunstwerken, draagt bij tot de online ontsluiting van de collecties met de FABRITIUS- en de LOANA-catalogi (Fine Arts BRussels InTernet & Intranet USers en LOAned Artworks), en superviseert de Fotodienst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

Projecten

BePAPER       2020 > 2024

Belgian Art on Paper in a European Perspective. 1918-1950

Het BePAPER-project geeft een eerste overzicht van de Belgische avant-gardewerken op papier binnen een internationale context tussen 1918 en 1950, d.w.z. tot het begin van CoBrA en de opkomst van de zogenaamde neo-avant-gardes. Zo zal worden bijgedragen tot een betere definitie van de collectiecategorie "moderne werken op papier".

Dit project bestudeert en ontsluit Belgisch avant-gardistisch "werk op papier" (waaronder we autografische, unieke kunstwerken begrijpen die gebruik maken van papier als basismateriaal, zoals tekeningen, aquarellen, collages en papierassemblages) tussen 1918-1950. Het project bouwt voort op de collectie "werk op papier moderne kunst" van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Voor de periode van ca. 1918 tot 1950 bevat de collectie ongeveer 2400 losse bladen en schetsboeken, waarvan de helft door Belgische avant-gardekunstenaars is gemaakt. Tot deze kunstenaars behoren de futurist Jules Schmalzigaug, de expressionisten Frits van den Berghe, Joseph Cantré, Gustave De Smet en Constant Permeke, de constructivisten Jozef Peeters, Karel Maes, Felix De Boeck, Victor Servranckx, Edmond van Dooren en Pierre-Louis Flouquet, de surrealisten Paul Delvaux, René Magritte en E.L.T. Mesens en ook de dadaïst Paul Joostens. Naast deze kunstwerken zal de studie in de eerste plaats gebaseerd zijn op fondsen en documentatie uit het Archief voor Hedendaagse Kunst in België (AHKB), het Archief van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (AKMSKB) en de museumbibliotheek.

De belangrijkste doelstelling van het project is te onderzoeken waarom en hoe deze grote verscheidenheid aan Belgische klassieke avant-gardekunstenaars zich tijdens het interbellum tot papier heeft gewend. De eventuele late toe-eigeningstendensen binnen de Belgische avant-gardes en de opkomst van trends die reeds wijzen op de neo-avant-gardes zullen hiervan worden geïsoleerd. In de tweede plaats willen we de KMSKB-collectie van werken op papier beter ontsluiten; d.m.v. de bevindingen van deze studie en door de ontwikkeling van open data oplossingen. Diverse outreach-evenementen, zoals conferenties, publicaties of tentoonstellingen, zullen zich zowel op een wetenschappelijk publiek (+ studenten) als een breder publiek richten.

Het BePAPER-project is een BRAIN-project, gesteund door BELSPO.

 

DIGIT

DIGIT-04        2019 > 2024

DIGIT-03        2014 > 2018 

Digitaliseringsprogramma van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO)

Het plan voor de digitalisering van het cultureel en wetenschappelijk erfgoed van de Federale Wetenschappelijke Instellingen maakt deel uit van het huidige digitaliseringsprogramma "DIGIT", dat zich momenteel in de vierde fase bevindt.

Financiering: BELSPO
Partners: Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis / Koninklijke Musea voor Schone Kunsten België / Koninklijk Instituut voor Cultureel Erfgoed / Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen / Koninklijk Museum van Centraal-Afrika / Koninklijk Archieven van België / Koninklijke Bibliotheek België / Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie / Koninklijk Meteorologisch Instituut / Koninklijke Sterrenwacht van België en Planetarium / Koninklijk Belgisch Filmarchief

Het DIGIT-programma is bedoeld om het enorme Belgische federale erfgoed dat verspreid is over de grote musea, bibliotheken, onderzoeksinstituten, archieven, foto-, audio- en visuele archieven van België, te digitaliseren. Het programma is ontworpen om de volledige digitaliseringscyclus te dekken: digitalisering, bewaring en hergebruik. 

 

INSIGHT       2017 > 2021

Intelligent Neural Systems as InteGrated Heritage Tools

Financiering: BELSPO (BRAIN-project)
Partners: Universiteiten van Antwerpen, Gent en Luik / Cinquantenaire Museum / Koninklijke Musea voor Schone Kunsten België

Het doel van dit project is om de toepassing van geautomatiseerde algoritmen uit het veld van de Artifical intelligence (AI) aan te moedigen binnen de culturele erfgoedsector en deze zo te helpen bij de inspanningen om digitale collecties voortdurend uit te breiden.

INSIGHT is een academisch onderzoeksproject dat zich focust op het digitale vermogen van twee museumclusters in Brussel: de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten België en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Dit project wilt vooral de recente ontdekkingen op het vlak van Artificial Intelligence (taaltechnologie en computervisie specifiek) in de praktijk brengen om de rijke collecties aan te vullen met descriptieve metadata.


SHAREX       2016 > 2018

Shared Art Exhibitions

Cofinanciering: Creative Europe Programme van de Europese Unie
Partners: Wallmuse / Koninklijke Musea voor Schone Kunsten België / State Museum of Contemporary Art of Greece

Het doel binnen dit project is om digitale tentoonstellingen te maken die de collecties uit verschillende musea, festivals en kunstcentra samenbrengt, zodat deze kunnen worden vertoond op publieke plaatsen.

Het respect en de bescherming van de rechten zijn een belangrijk aspect van dit Europees project. Elk lid moet zich houden aan de regels en voorwaarden. Technische ondersteuning wordt aangeboden om nieuwe artistieke of educatieve digitale tentoonstellingen te creëren. Deze montages (of digitale tentoonstellingen) kunnen worden samengesteld door een individu of meerdere gebruikers, die de montage naderhand kunnen vertonen op een plek naar keuze.


DCA       2011 > 2013

Digitising Contemporary Art

Cofinanciering: CIP-ICT Policy Support Programme van de Europese Unie
Projectleider: PACKED vzw (Brussel)

‘Digitising Contemporary Art’ beoogde de digitalisering van hedendaagse kunst (na '45) en de implementatie van de gerealiseerde beelden op de culturele portaalsite Europeana. Grote delen van de collecties van 21 Europese kunstinstellingen, verspreid over 12 landen, werden zo toegankelijk gemaakt via het Europeana-portaal (www.europeana.eu). Het klaren van copyrights ging hieraan vooraf. Binnen het DCA-project werden eveneens best practices uitgewerkt aangaande de digitaliseringsworkflow.

Tijdens het DCA-project werden binnen de KMSKB meer dan 450 schilderijen, 115 sculpturen, 3720 werken op papier en 400 affiches gedigitaliseerd. De deelname aan dit Europees project voorzag de KMSKB van extra middelen om op korte tijd grote vorderingen te maken in hun taak om de nationale collecties te digitaliseren. Voor het eerst droegen de KMSKB bij in de toelevering van digitale content aan de culturele portaalsite Europeana.